Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Voorwaarden Lijkendijk bouw & Advies

1.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Lijkendijk bouw & advies (“Lijkendijk bouw & advies “) en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

1.2.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Lijkendijk bouw & advies uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk aanvaard.

 

2. Aanbod en overeenkomst

2.1.

Alle offertes van Lijkendijk bouw & advies zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2.

Een overeenkomst met Lijkendijk bouw & advies bouw komt eerst tot stand nadat zij deze schriftelijk of anderszins uitdrukkelijk heeft aanvaard. De opdrachtbevestiging van Lijkendijk bouw & advies wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

3. Prijzen

3.1.

Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of ingeval de BTW is verlegd.

 

4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1.

De opdrachtgever is gehouden om er voor te zorgen dat Lijkendijk bouw & advies tijdig kan beschikken over de gedeeltes van het gebouw waaraan dan wel de grond waarop werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Lijkendijk bouw & advies kan beschikken over gas, elektriciteit en water, waarvan de kosten voor rekening van de opdrachtgever zullen komen.

4.2.

De opdrachtgever staat in voor de bouwmaterialen die hij met oog op de uitvoering van het werk aan Lijkendijk bouw & advies ter beschikking stelt.

 

5. Verplichtingen Lijkendijk bouw & advies

5.1.

Lijkendijk bouw & advies is verplicht het werk goed en deugdelijk uit te voeren. Lijkendijk bouw & advies staat in voor de goede hoedanigheid van de bouwstoffen, voor de geschiktheid voor hun bestemming en voor hun tijdige levering.

5.2.

De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn gewaarborgd is.

5.3.

Als de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Lijkendijk bouw & advies zich voor de aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van ondergrondse kabels en leidingen.

5.4.

Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor risico van Lijkendijk bouw & advies bouw met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of geacht kan worden te zijn opgeleverd.

5.5.

Lijkendijk bouw & advies wordt geacht bekend te zijn met de voor het werk van belang zijnde overheidsvoorschriften en voorschriften van nutsbedrijven, voor zover deze op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst gelden.

5.6.

Lijkendijk bouw & advies kan onderdelen van het werk in onderaanneming laten uitvoeren, maar blijft voor die onderdelen volledig verantwoordelijk.

5.7.

Lijkendijk bouw & advies is aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de opdrachtgever, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze door de uitvoering van het werk is toe gebracht, tenzij die schade het gevolg is van een omstandigheid die niet aan Lijkendijk bouw & advies is toe te rekenen.

 

6. De oplevering

6.1.

De door Lijkendijk bouw & advies opgegeven termijn van oplevering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Lijkendijk bouw & advies is, ook bij een uitdrukkelijk overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gegund om de overeenkomst na te komen.

6.2.

De binding van Lijkendijk bouw & advies aan een overeengekomen uiterste termijn van oplevering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de inhoud van de overeenkomst wenst of één of meer van haar wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt. Ín het laatste geval is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling door Lijkendijk bouw & advies nodig is. Lijkendijk bouw & advies is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld.

6.3.

Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare dagen, wordt onder een werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Lijkendijk bouw & advies komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt. 

6.4. 

Lijkendijk bouw & advies heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever toekomende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Lijkendijk bouw & advies kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. 

 

7. Onderzoek bij oplevering

7.1.

De opdrachtgever is gehouden direct na de oplevering van het werk te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Lijkendijk bouw & advies terstond schriftelijk in kennis te stellen, indien het werk enig gebrek vertoont. De opdrachtgever dient voornoemd onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na de oplevering. Na deze termijn kan de opdrachtgever. Lijkendijk bouw & advies niet meer aanspreken terzake van enige tekortkoming bij de uitvoering van het werk door Lijkendijk bouw & advies. 

7.2. 

Lijkendijk bouw & advies is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

7.3.

De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, binnen voornoemde termijn te doen.

7.4.

De prestatie van Lijkendijk bouw & advies geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het werk c.q. de zaak of een gedeelte van het werk c.q. de zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in de eerste zin van het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

 

8. Meerwerk en extra kosten

8.1.

Onder meerwerk wordt verstaan alle leveringen en werkzaamheden die niet staan vermeld in de offerte/overeenkomst.

8.2.

Meerwerk geeft Lijkendijk bouw & advies het recht de hiermee gepaarde kosten te factureren. Op meerwerk zijn ook alle in de offerte/overeenkomst genoemde bepalingen van kracht.

8.3. 

Eventueel meerwerk dat noodzakelijkerwijs ontstaat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en nodig is voor een deugdelijke uitvoering van het werk alsmede het meerwerk dat in opdracht van de opdrachtgever schriftelijk of anderszins plaatsvindt, is voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het meerwerk uitdrukkelijk hiertegen schriftelijk protesteert.

8.4.

Indien de werkzaamheden op de afgesproken datum of tijd door toedoen van de opdrachtgever niet kunnen worden uitgevoerd, zullen alle door Lijkendijk bouw & advies gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden, zoals loon-, reis-, transportkosten, alsmede de kosten van derden die door Lijkendijk bouw & advies s zijn ingeschakeld en overige kosten, geheel voor rekening van de opdrachtgever zijn.

8.5.

Alle extra kosten die als gevolg van het niet tijdig (toe)leveren van de door opdrachtgever geleverde materialen, zullen door Lijkendijk bouw & advies aan de opdrachtgever worden gefactureerd en zijn als zodanig integraal door de opdrachtgever jegens Lijkendijk bouw & advies verschuldigd.

 

9. Betaling

9.1.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2.

Lijkendijk bouw & advies is te allen tijde gerechtigd op haar eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen van de opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen en/of tussentijdse betalingen te verlangen, een en ander te bepalen door Lijkendijk bouw & advies, bij gebreke waarvan Lijkendijk bouw & advies niet gehouden is met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen c.q. door te gaan, zonder dat zij dienaangaande op enigerlei wijze in verzuim is.

9.3.

Bij niet tijdige en volledige betaling is de opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling daartoe van Lijkendijk bouw & advies is vereist. Tevens is Lijkendijk bouw & advies gerechtigd om het werk stil te leggen tot het moment waarop opdrachtgever alle betalingen heeft verricht. Dit laat onverlet het recht vanLijkendijk bouw & advies op vergoeding van schade, kosten en renten.

9.4.

Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilleggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Lijkendijk bouw & advies , mits Lijkendijk bouw & advies de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

9.5.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever contractuele rente verschuldigd van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand dat de opdrachtgever in verzuim is met een minimum van EUR 100,= per maand of een gedeelte van een maand.

9.6.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 1.500,-. De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de door de rechter toegewezen bedragen aan verschotten en salaris procureur of gemachtigde, maar zullen omvatten de volledig door Lijkendijk bouw & advies gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijke door Lijkendijk bouw & advies te betalen kosten aan salaris en verschotten van zijn advocaat, procureur of gemachtigde en de gerechtsdeurwaarder en overige kosten. Als bewijs van de kosten in rechte kunnen onder meer gelden de facturen van voornoemde ingeschakelde personen.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1.

Iedere levering van zaken alsmede het vervaardigen van het werk door Lijkendijk bouw & advies jegens de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Het eigendomsvoorbehoud ziet ook op vorderingen terzake van tekort schieten in de nakoming van een overeenkomst tussen Lijkendijk bouw & advies en de opdrachtgever.

 

11. Opzegging

11.1.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, heeft Lijkendijk bouw & advies recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten tot behoud van het werk en verminderd met de kosten welke Lijkendijk bouw & advies door de beëindiging van het werk bespaart. In geval van een dergelijke opzegging, zendt Lijkendijk bouw & advies de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening. Met het oog op die eindafrekening wordt door partijen door middel van een gezamenlijke opneming de omvang en de toestand van het uitgevoerde werk vastgelegd. 

 

12. Aansprakelijkheid en overmacht

12.1.

Storingen in het bedrijf van Lijkendijk bouw & advies ten gevolge van overmacht (als zodanig zullen o.a. gelden: stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van leveranties aan Lijkendijk bouw & advies of door verhindering door Lijkendijk bouw & advies ingeschakelde onderaannemers, ongevallen, weersinvloeden een en ander in de ruimste zin van het woord, stakingen en overige omstandigheden die Lijkendijk bouw & advies bouw niet kunnen worden toegerekend) ontslaan Lijkendijk bouw & advies van het nakomen van haar verplichtingen, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht heeft op vergoeding van kosten, schade en rente.

12.2.

Lijkendijk bouw & advies is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van aan haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien Lijkendijk bouw & advies aansprakelijk is, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever tot ten hoogste het bedrag van de desbetreffende aanneemsom en daarenboven – cumulatief en indien van toepassing – slechts tot het bedrag dat in het betreffende geval door aansprakelijkheidsverzekeraar van Lijkendijk bouw & advies daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

12.3.

Lijkendijk bouw & advies is nimmer aansprakelijk voor schade in de vorm van gederfde winst, gevolgschade of verminderde goodwill of ander nadeel dan vermogensschade jegens de opdrachtgever. Indien Lijkendijk bouw & advies terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en Lijkendijk bouw & advies alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

 

13. Geschillen

13.1.

De overeenkomst tussen Lijkendijk bouw & advies en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

9

Verbouwingen en woningerenovatie

Verbouwing of aanbouw? Wij draaien onze handen er niet voor om.

9

Projecten

We hebben alle vele projecten succesvol afgerond. Bekijk de projecten.

9

Advies | Bouwkundig of bouwtechnisch

Advies nodig voor een bouwkundig of technisch probleem? Neem gerust contact op.

Een oplossing voor elk bouwkundig probleem

Lijkendijk bouw & advies is actief sinds september 2009. Het bedrijf is voortgekomen uit ruim 10 jaar werkervaring in de nieuwbouw en onderhoud bij verschillende bouwbedrijven.

De doelstelling van Lijkendijk bouw & advies is om een totaalpakket te leveren van A tot Z. Hierbij uitgaand van de wensen van de klant. Lijkendijk bouw & advies is actief in Zwolle en de regio voor zowel bedrijven als particulieren.

Graag een offerte ontvangen?

Heb je een project in je hoofd?

Neem contact op voor een scherpe offerte!

Vragen? Neem eens contact op

Brederostraat 111, 8023 AR Zwolle

06 - 29 03 27 23

info@lijkendijkbouwadvies.nl

BTW nr. NL001418913B03

KvK nr. 08202538